دستگاه گوشه تمیزکن دستی

این دستگاه قادر است بدون برق وباد و بصورت دستی پلیسه های رو وزیر پروفیل را تمیز کند.

نظرات ارسال شده
فرم ارسال نظرات