دستگاه گوشه تمیزکن دستی

این دستگاه قادر است بدون برق وباد و بصورت دستی پلیسه های رو وزیر پروفیل را تمیز کند.

نظرات ارسال شده
4.5 /5 20 5 1
فرم ارسال نظرات